Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Thông tư 74/2012/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo NĐ 31/2012, NĐ 34/2012 và NĐ 35/2012

Thông tư 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 hướng dẫn xác định phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương

Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/04/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị địnd 35/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ.

Download - tải thông tư 74/2012 tại đây: