Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Phụ lục Biểu mẫu của Thông tư 64/2013/TT-BTC

> THÔNG TƯ 64 - CHÍNH SÁCH MỚI VỀ VIỆC IN, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
> Một số điểm mới Thông tư 64/2013/TT-BTC khác biệt so với TT 153/2010 quy định về hóa đơn

Phụ lục Biểu mẫu của Thông tư 64/2013/TT-BTC:


Phụ lục 1- HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN.

Phụ lục 2 - MÃ HÓA ĐƠN CỦA CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG PHÁT HÀNH.

Phụ lục 3 - CÁC MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU

Phụ lục 4 - HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP .

Phụ lục 5 - MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU THAM KHẢO.

Download - tải 5 phụ lục - biểu mẫu của thông tư 06/2013 tại đây: Phụ lục + Biểu mẫu của Thông tư 64/2013 file .doc