Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Nghị quyết 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - TW 4 - TƯ 4

Ngày 16/1/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Download -tải nghị quyết Trung ương 4 trực tiếp tại đây:

Nghị quyết 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - TW 4 - TƯ 4